ترمیم غضروف مفصلی خوک با استفاده از سلول های غضروفی مشتق شده از سلول های بنیادی قابل انجماد

استئوآرتریت (OA) صدها میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد و افراد مبتلا بارهای فیزیکی و مالی قابل توجهی را متحمل می شوند. آسیب هایی مانند نقص کانونی سطح مفصلی عامل خطر اصلی برای ایجاد OA هستند.

 

استئوآرتریت (OA) صدها میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد و افراد مبتلا بارهای فیزیکی و مالی قابل توجهی را متحمل می شوند. آسیب هایی مانند نقص کانونی سطح مفصلی عامل خطر اصلی برای ایجاد OA هستند. استراتژی‌های فعلی ترمیم غضروف در کاهش درد نسبتاً مؤثر هستند، اما اغلب بافت آسیب‌دیده را با فیبروغضروف پایین‌تر از نظر بیومکانیکی جایگزین می‌کنند.

در این تحقیق توسعه، توصیف انتوژنتیک ترانسکریپتومی و ارزیابی کیفیت را در سطح تک سلولی، و همچنین تولید مقیاس‌بندی شده یک فرمول غضروفی مفصلی مشتق از سلول‌های بنیادی پرتوان انسانی آلوژنیک توصیف شده است که ترمیم عملکردی طولانی‌مدت غضروف مفصلی خوک را نشان می‌دهد.

 این نتایج یک الگوی بالقوه بالینی جدید را برای ترمیم غضروف مفصلی و کاهش خطر مرتبط با OA تعریف می کند . سلول درمانی بیش از 50 سال است که در قالب پیوند سلول های بنیادی خونساز با موفقیت در کلینیک استفاده می شود. این کار پیشگامانه، نیاز به اهداکنندگان همسان با HLA را به دلیل بیماری پیوند در مقابل میزبان (GVHD) که در طول پیوندهای آلوژنیک با آن مواجه می‌شود، که در آن لنفوسیت‌های دهنده علیه بافت‌های میزبان واکنش نشان می‌دهند، روشن کرد. در مورد پیوند عضو جامد آلوژنیک، سرکوب سیستم ایمنی میزبان اغلب برای دوره های طولانی مورد نیاز است. این محدودیت‌های ذکر شده در دسترس بودن و سازگاری بافت اهداکننده، جستجو برای راه‌حل‌های دیگری را که اکنون به طور بالقوه شامل سلول‌ها و بافت‌ها از سلول‌های بنیادی جنینی انسان (hESC) و مشتق از سلول‌های بنیادی پرتوان القایی (iPSC) هستند را برانگیخته است.

زمینه پزشکی بازساختی مبتنی بر PSC به سرعت پیشرفت کرده است زیرا هر دو سلول درمانی مشتق شده از iPSC و ESC در آزمایشات بالینی قرار دارند.  تولید مقیاس و بهینه سازی فرمول سلول های غضروفی مشتق از hESC هدف اصلی این مطالعه ارزیابی پتانسیل درمانی طولانی مدت سلول های غضروفی مشتق از hESC در مدل خوکی آسیب غضروف مفصلی کانونی بود. قبلاً پروتکلی را برای تولید غضروف های غضروفی مفصلی از PSCs17 انسانی تعریف شده است. سلول‌هایی که با استفاده از این تکنیک تولید می‌شوند، بر اساس امضای رونویسی و بیان نشانگرهای کندروسیت نابالغ هستند، اما می‌توانند پس از کاشت در داخل بدن بالغ شوند و بیان مناسب نشانگرهای ناحیه سطحی و عدم هیپرتروفی را نشان دهند.

Ref: https://www.nature.com/articles/s41536-021-00187-3

 

کلمات کلیدی
//isti.ir/ZDjs