کارگروه های تخصصی

 

ستادتوسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی

 

با توجه به اهمیت استفاده از ایده ها و نظرات اساتید علوم پایه و بالینی و رشته ای فنی و مهندسی در سیاستگزاری ها و همچنین ایجاد ارتباط بین اساتید و پژوهشگران علوم پایه و بالینی، ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی اقدام به تشکیل 26 کارگروه تخصصی و دعوت از متخصصین هر حوزه  از مراکز و دانشگاه های استان های مختلف کشور نموده است. این جلسات بطور منظم و حداکثر هر دو ماه یکبار تشکیل شده و کلیه صورت جلسات و مصوبات ثبت می شود.

 

 

اهم فعالیت های کارگروه ها عبارتند از:

 

 

 

1.       شناسایی اساتید و پژوهشگران و تکمیل اعضا با تاکید بر مشارکت مراکز و دانشگاه های مختلف استان ها و مراکز دولتی و غیردولتی و خارجی و داخلی و معرفی اساتید ایرانی فعال در خارج از کشور

 

 

 

2.        بررسی آخرین یافته ها و تبیین وضعیت موجود ایران و جهان در هر حوزه تخصصی با تاکید برکاربرد سلول درمانی و پزشکی بازساختی(برمقالات و یافته های علمی داخلی و خارجی، وضعیت فناوری، کارآزمایی های بالینی، محصولات و بازار در هر حوزه تخصصی)

 

 

 

3.       معرفی روش های نوین سلولی درمانی و پزشکی بازساختی به اساتید بالینی

 

 

 

4.       تعیین اولویت های جهت تمرکز حمایت ها و فراخوان ها و تشویق محققین برای پژوهش، فناوری و تجاری سازی

 

 

 

5.       معرفی مراکز فعال در زمینه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

 

 

 

6.       برگزاری سالانه سمپوزیوم تخصصی

 

 

 

7.       استفاده از اساتید متخصص هرکارگروه برای داوری و نظارت بر طرح های مرتبط

 

 

 

8.       سفارش پروپوزال(RFP) جهت طرح های کلان و چند مرکزی با توج به اولویت ها

//isti.ir/Xu2c