مدیریت توسعه مراکز ارائه خدمات بالینی سلولی

اهتمام ستاد بر اين است تا با فراهم آوردن زمينه ترجمان باليني علوم و فناوريهاي سلولهاي بنيادي و کاربرديسازي آنها، بستر لازم براي ارائه آنها به عموم مردم خصوصا مبتلايان به بيماريهاي صعب العلاج را فراهم آورد. از سوي ديگر، توسعه ارائه خدمات باليني عامل اصلي در کشش بازار محسوب شده و مهمترين اصل پيشبرنده اين فناوري است. در اين راستا، تمرکز ستاد بر تهيه و تدوين آيين نامهها و راهنماهاي کاربرد محصولات سلولي در مراکز درماني، برگزاري جلسات همفکري با معاونين و مديران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و برگزاري کارگاههاي کارآزمايي باليني مطلوب (GCP) بوده است. 


برنامه راهبردي حوزه توسعه مراکز ارائه خدمات سلولي

مديريت توسعه مراکز ارائه خدمات سلولي ستاد مطابق برنامه راهبردي 10 ساله ستاد، 6 برنامه با اولويت بندي ذيل تدوين و اجرايي نموده است:

تدوين نقشه توسعه و آمايش سرزميني مراکز سلولهاي بنيادي

حمايت از توسعه کيفي و کمي مراکز ارائه خدمات سلولهايبنيادي با اولويت بخشخصوصي و غيردولتي

توسعه مراکز اهداي سلول و بافت و ايجاد بانک اطلاعاتي مرتبط با اولويت بخشخصوصي و غيردولتي

تدوين و بهبود استانداردها، قوانين و دستورالعملهاي سلولدرماني و رفع موانع توسعه

پيگيري تعيين تعرفه خدمات و محصولات، بيمه خدمات و مسئوليت حرفهاي

شناسايي فعالان سلولدرماني، رتبه بندي، توليد بانک اطلاعاتي و شبکه‌‌سازي

 

 

//isti.ir/Xz2c