مدیریت توسعه آموزش، پژوهش و منابع انسانی


حوزه آموزش، پژوهش و توسعه منابع انساني يکي از مهمترين حوزههايي است که ستاد بر آن متمرکز شده است و تلاش دارد تا با رايزني و مشارکت دو وزارت‏خانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و علوم، تحقيقات و فناوري زمينه ايجاد و توسعه رشته مقاطع ذيربط، حمايت از طرحها و ايدههاي پژوهشي، بسترسازي جهت توسعه زيرساختهاي آموزشي و پژوهشي مناسب به منظور تقويت سرمايه انساني متبحر در حوزه دانش راهبردي پايه و باليني سلولهاي بنيادي و پزشکي بازساختي را فراهم آورده و دانش و منابع انساني مورد نياز کشور را براي 10 سال آينده تأمين نمايد. تا پيش از استقرار مديريت جديد ستاد در سال 1394، سه حيطه آموزش، پژوهش و توسعه منابع انساني در قالب سه کميته مجزا راهبري ميشده است که پس از آن بر اساس نقشه راه و اهداف مندرج در برنامه راهبردي دهساله تدوينشده توسط مديريت جديد، بهصورت متمرکز و تحت عنوان مديريت آموزش، پژوهش و توسعه منابع انساني، فعاليتهايشان تعريف شده است.

برنامه راهبردي مديريت توسعه آموزش، پژوهش و منابع انساني

رصد مستمر کشور، منطقه و جهان در زمينه توسعه آموزش و پژوهش

توسعه بستر پژوهش با اعطاي پژوهانهها و حمايت از توسعه و ترجمان دانش و فناوري

توسعه آموزش و مراکز آموزشي ذيربط، تأمين حمايتهاي لازم و ترويج دانش

آموزش و توانمندسازي دانشجويان، دانشآموختگان و پژوهشگران

 

//isti.ir/XK1c