ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی
فرم ارسال طرح های فناورانه از طریق شرکت های خصوصی

**توجه: این فرم جهت ارسال طرح های فناورانه از طریق شرکت های خصوصی می باشد، لطفا از ارسال پروپوزال پایان نامه های دکتری دراین فرم خودداری فرمایید.

 

(توجه:تامین مقداری از مبلغ بودجه توسط محل کار مجری الزامی می باشد.)
//isti.ir/XVYc