• اولین سمپوزیوم " مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی"
 • 3بهمن ماه 1398
 • مرکز قلب تهران
 • ثبت نام: stemcell.isti.ir

 

 

 

 •  چهارمین سمپوزیوم " سلول‌های بنیادی، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در قلب و عروق"
 • 4 مهرماه 1398
 • یزد سالن خیام هتل صفائیه
 • ثبت نام: stemcell.isti.ir

 

 

 

 

 

 

 

 • کارگاه نانو گرفت
 • 19 تیرماه 1398
 •    سالن آمفی‌تئاتر دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری
 • ثبت نام: stemcell.isti.ir
 

 

 • کارگاه ریسل تراپی
 • 19 تیرماه 1398
 •   سالن آمفی‌تئاتر دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری
 • ثبت نام: stemcell.isti.ir
 

 

 •  کارگاه: بی سلول کردن بافت
 • 19 تیرماه 1398
 • سالن آمفی‌تئاتر دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری
 •  ثبت نام: stemcell.isti.ir
 

 

 
  

 

 

 •   سمپوزیوم: سلول درمانی کاربردها و چالش ها
 • 9 اسفند ماه 1397
 • کرمان: تالار بیمارستان شفا
 • ثبت نام:kmu.ac.ir/fa/crcc

 

 •   کارگاه: جوانسازی پوست بااستفاده از فیبروبلاست های اتولوگ
 • 8 اسفند ماه 1397
 • کرمان : تالار بیمارستان شفا
 • ثبت نام:kmu.ac.ir/fa/crcc
//isti.ir/XHqd