انتخاب پوسترهای برگزیده سومین جشنواره سلول های بنیادی

14 آبان 1397

انتخاب پوسترهای برگزیده سومین جشنواره سلول های بنیادی

دوازدهمین جلسه کمیته علمی سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی با حضور دکتر اقدمی، دکتر معدنی، دکتر مردپور، دکتر امیرخانی و تنی چند از کارشناسان و دانشجویان کادر اجرایی در تاریخ 13 آبان ماه 1397 در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.