مطالعه بر روی نحوه تشکیل ارگانوئید های مغزی

13 آبان 1397

مطالعه بر روی نحوه تشکیل ارگانوئید های مغزی

محققان دانشگاه Case Western چگونگی رشد ارگانوئید مغز را بررسی نموده اند. این ارگانوئید دارای انواع سلول های مغزی در محیط آزمایشگاه می باشد.