برگزاری جلسه بررسی درخواست برخورداری از امتیازات بنیاد نخبگان برای دانش پژوهان المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

12 آبان 1397

برگزاری جلسه بررسی درخواست برخورداری از امتیازات بنیاد نخبگان برای دانش پژوهان المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

نشست مسئولین المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی با مسئولین بنیاد نخبگان در خصوص بررسی درخواست برخورداری از امتیازات بنیاد نخبگان برای دانش پژوهان المپیاد مذکور در محل بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.