مدل های کبدی برای غربالگری داروها

12 آبان 1397

مدل های کبدی برای غربالگری داروها

مدل های آزمایشگاهی کبد انسانی به دلایلی مانند کاهش خطر آسیب کبدی ناشی از داروها برای انسان، مدل سازی بیماری های کبدی انسانی و نشان دادن نقش سیگنال های تکی یا ترکیبی ریز محیط روی عملکرد سلول های کبدی و مقدور ساختن درمان های مبتنی بر سلول در بالین، از اهمیت برخوردار هستند.