•   سمپوزیوم: سلول درمانی کاربردها و چالش ها
  • 9 اسفند ماه 1397
  • کرمان: تالار بیمارستان شفا
  • ثبت نام:kmu.ac.ir/fa/crcc

 

  •   کارگاه: جوانسازی پوست بااستفاده از فیبروبلاست های اتولوگ
  • 8 اسفند ماه 1397
  • کرمان : تالار بیمارستان شفا
  • ثبت نام:kmu.ac.ir/fa/crcc