•   کارگاه: جوانسازی پوست بااستفاده از فیبروبلاست های اتولوگ
 • 8 اسفند ماه 1397
 • کرمان : تالار بیمارستان شفا
 • ثبت نام:kmu.ac.ir/fa/crcc


 •   سمپوزیوم: سلول درمانی کاربردها و چالش ها
 • 9 اسفند ماه 1397
 • کرمان: تالار بیمارستان شفا
 • ثبت نام:kmu.ac.ir/fa/crcc

 


 

 •   سمپوزیوم ژنتیک و سلول های بنیادی با رویکرد ژن درمانی
 •   12 اردیبهشت 1398
 • مرکز طبی کودکان
 • ثبت نام: stemcell.isti.ir