صفحه اصلی > سمپوزیوم اعصاب 96 
سمپوزیوم اعصاب 96

پست الکترونیک جهت ارسال آثار mjmohseni.purc@gmail.com
مهلت ارسال خلاصه مقالات 1396/11/26
فرمت ارسال به صورت چکیده در 250 کلمه شامل این موارد باشد.
Abstract: OBJECTIVES, METHODS, RESULTS, CONCLUSION

در خصوص شرایط شرکت در سمپوزیوم و سوالات رایج منتظر اطلاعیه بعدی از طریق همین سایت باشید.

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.