صفحه اصلی > پوستر کارگاه های جشنواره 96 > کارگاه خاموش سازی ژن در سلول های بنیادی 
کارگاه خاموش سازی ژن در سلول های بنیادی

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.