صفحه اصلی > پوستر کارگاه های جشنواره 96 > فرآورده های پلاکتی(PRP/PRGF)  
فرآورده های پلاکتی(PRP/PRGF)

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.