صفحه اصلی > پوستر کارگاه های جشنواره 96 > سلول های استرومال مشتق از چربی 
سلول های استرومال مشتق از چربی

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.