پیوندها
صفحه اصلی > کارگاه NgAgo 
کارگاه NgAgo
فرم ثبت نام کارگاه دو روزه
فناوری NgAgo و CRISPR
کارگروه نانوفناوری بازساختی با همکاری
مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان

28 و 29دیماه 1395
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
عملی و نظری
نام :
نام خانوادگی :
شماره همراه :
ایمیل :
تصویر قبض پرداختی :
فقط فرمت jpg یا jpeg یا pdf و با حداکثر حجم 500 کبلوبایت
تذکر: هزینه کارگاه 200.000 تومان می باشد که بین 50 تا 80 درصد
آن توسط ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی
و مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب
آذربایجان
تأمین می گردد
هزینه نهایی ثبت نام:
برای اعضای هیأت علمی و فناوران و پژوهشگران : 125.000 تومان
برای دانشجویان : 50.000 تومان

به حساب شماره 2178190533002 بانک ملی، به نام معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز


©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.