استاد ، مححق ، پژوهشگر گرامی:

 جهت ارسال فرم گزارش نهایی طرح ها ی پژوهشی - مرزدانش هر دو فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایید .( پرکردن فرم 1 و2 الزامی می باشد.)

***توجه: لطفا فرم های ذیل به صورت الکترونیکی در قالب لوح فشرده (CD) و همچنین به شکل فیزیکی (پرینت فایل ها) تکمیل و امضا شده تحویل دبیرخانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردد.

فرم شماره 1گزارش نهایی طرح پژوهشی - مرزدانش

فرم شماره 2 گزارش نهایی طرح پژوهشی - مرزدانش