-      انجمن علمي دانشجويي سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي دانشگاه الزهرا

-      انجمن علمي دانشجويي سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي دانشگاه اميركبير

-      انجمن علمي دانشجويي سلول هاي بنيادين دانشگاه علوم پزشكي ايران

-      انجمن علمي دانشجويي سلول هاي بنيادي دانشگاه شهيد بهشتي

-      كميته دانشجويي سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي استان بوشهر

-      انجمن علمي دانشجويي سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي علوم پزشكي تبريز

-      انجمن علمي دانشجويي سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي دانشگاه تربيت مدرس

-      انجمن علمي دانشجويي سلول هاي بنيادي و مهندسي بافت دانشگاه خوارزمي

-      انجمن علمي دانشجويي سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي دانشگاه شاهد

-      كميته دانشجويي سلول هاي بنيادي شيراز

-      انجمن علمي دانشجويي سلول هاي بنيادي دانشگاه علوم پزشكي اهواز

-      انجمن علمي دانشجويي سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي دانشگاه علوم پزشكي تهران

-      انجمن علمي دانشجويي سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي دانشگاه علوم پزشكي همدان

-      انجمن علمي دانشجويي سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي دانشگاه شهيد باهنر كرمان

-      انجمن علمي دانشجويي سلول هاي بنيادي دانشگاه مراغه

-      انجمن علمي دانشجويي سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي دانشگاه همدان

-      انجمن علمي دانشجويي سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي علوم پزشکی زاهدان

-      انجمن علمي دانشجويي سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي علوم پزشکی البرز

-       انجمن سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه صنعتی شریف

-        انجمن سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

-        کمیته دانشجویی علوم پزشکی مشهد

-          انجمن سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

-         انجمن علمي دانشجويي سلول هاي بنيادي و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی

-           انجمن علمي دانشجويي سلول هاي بنيادي و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشكي قم

-          انجمن علمی دانشجویی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی علوم پزشکی ارومیه

-         انجمن علمی دانشجویی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی علوم پزشکی اصفهان

-         انجمن سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

 -        انجمن سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد


 


//isti.ir/Xb1