جهت دریافت شرح تسهیلات برنامه ی همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور اینجا کلیک نمایید.