مراحل ارزیابی تقاضانامه ثبت اختراع در ستاد سلول­های بنیادی

 

1- بررسی اولیه با در نظر گرفتن قوانین مصوبه مالکیت فکری کشور

ارزیابی نحوه نگارش توصیف اختراع وادعانامه

بررسی افشای کامل، رعایت حق تقدم، اختراع واحد، موضوع مناسب قابل ثبت

2- بررسی ماهوی

بررسی محتوایی اختراع از طریق مقایسه با دانش پیشین

بررسی نوآوری اختراع در سطح جهانی

بررسی گام ابتکاری اختراع

بررسی کاربرد صنعتی داشتن یا سودمندی

//isti.ir/XgT