ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی
فرم ارسال طرح های فناورانه از طریق شرکت های خصوصی

 

(توجه:تامین مقداری از مبلغ بودجه توسط محل کار مجری الزامی می باشد.)