لینک ثبت نام برای افراد واجد شرایط کسب امتیاز بازآموزی: www.ircme.ir  و سایر جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایند.

دریافت برنامه