ترويج و توسعه آموزش براي دانش آموزان (بخش دانش‏ آموزي ستاد توسعه علوم و فناوريهاي سلولهاي بنيادي)

جهت تحقق اهداف و راهبردهاي معينشده در سند ملي علوم و فناوري سلولهاي بنيادي، بهرهگيري از پتانسيلهاي بالقوه آموزش و پرورش در بخش دبيران و دانش‏آموزان يک امر ضروري است. از اين رو، فعال‏سازي بخش دانش‏آموزي ستاد علوم و فناوري سلولهاي بنيادي در اولويت قرار گرفت. جهت تهيه نقشه راه و برنامهريزي در اين حوزه از مشارکت و همدلي مديران و مشاوران با تجربه ستاد و همچنين مديران، صاحب نظران و کارشناسان حوزه آموزش و پرورش استفاده شده است. مهم ترين دستاورد مورد انتظار در اين خصوص، کشف و شناسايي دانشآموزان مستعد در اين حوزه و هدايت و تربيت صحيح نيروي انساني مورد نياز ميباشد. در اين بخش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش و کارشناسان اين حوزه، مسئول وکارشناسان دبيرخانه کشوري توسعه علوم و فناوري سلولهاي بنيادي، نماينده شوراي مديران ستاد توسعه علوم و فناوري سلولهاي بنيادي و مسئول شاخه دانش آموزي ستاد حضور دارند. برخي از اهداف، مهمترين برنامهها و فعاليتها بخش دانشآموزي در ذيل تشريح گرديده است.

اهداف شاخه دانش آموزي ستاد

اهداف بخش دانشآموزي ستاد توسعه علوم و فناوريهاي سلولهاي بنيادي بدين شرح ميباشد:

ايجاد زيرساختهاي لازم براي استفاده بهينه و حداکثري از ظرفيتهاي موجود در آموزش و پرورش جهت توسعه علوم و فناوريهاي سلولهاي بنيادي بهعنوان يک حوزه مرز دانش

برگزاري کارگاههاي علمي و مهارتآموزي براي دانش آموزان

برگزاري کارگاههاي آموزشي و دورههاي بازآموزي براي معلمان با همکاري وزارت آموزش و پرورش

  دسترسي آسان دانشآموزان به امکانات و خدمات آزمايشگاهي از طريق راهانداري پژوهشسراهاي دانشآموزي سلولهاي بنيادي و پزشکي بازساختي در استانها

شناسايي، هدايت و راهنمايي دانشآموزان مستعد و علاقهمند به حوزه علوم و فناوريهاي سلولهاي بنيادي

ايجاد زمينههاي مشارکت دانشآموزان مستعد در انجام پژوهشهاي مرتبط با علوم و فناوريهاي سلولهاي بنيادي

ايجاد زمينه ادامه تحصيل در رشتههاي دانشگاهي مربوطه براي دانش آموزان علاقهمند و مستعد

//isti.ir/Xrz