روشی برای جایگزینی میکروگلیا برای درمان اختلالات مرتبط با آن

میکروگلیاها، سلول های ایمنی مهم در سیستم عصبی مرکزی(CNS) هستند. عملکرد نامناسب میکروگلیاها که می تواند ژنتیکی باشد در بروز و پیشرفت بسیاری از بیماری های سیستم عصبی مرکزی دخیل است.

 

میکروگلیاها، سلول های ایمنی مهم در سیستم عصبی مرکزی(CNS) هستند. عملکرد نامناسب  میکروگلیاها که می تواند ژنتیکی باشد در بروز و پیشرفت بسیاری از بیماری های سیستم عصبی مرکزی دخیل است. جایگزینی میکروگلیاها با سلول های غیر میکروگلیایی(مانند سلول های بنیادی و ...) برای درمان اختلالات مربوط به این سلول ها پیشنهاد شده است.

با این حال، اغلب این تلاش ها مانند استفاده از رویکرد متداول پیوند مغز استخوان، به دلیل کارایی پایین جایگزینی این سلول ها با شکست مواجه شده است. در مطالعه صورت گرفته در دانشگاه فودان چین، محققین استراتژی های موثری را برای جایگزینی میکروگلیاها پیشنهاد کرده اند که شامل جایگزینی میکروگلیاها بوسیله پیوند مغز استخوان(mrBMT)، جایگزینی میکروگلیاها بوسیله خون محیطی(mrPB) و جایگزینی میکروگلیاها بوسیله پیوند میکروگلیاها(mrMT) است.

نتایج نشان داده است که جایگزینی میکروگلیاها با مغز استخوان و خون محیطی به سلول های شبه میکروگلیا اجازه می دهد که میکروگلیاهای موجود در سیستم عصبی مرکزی را به طور موثری جایگزین کنند. از طرف دیگر استفاده از پیوند میکروگلیا موجب جایگزینی این سلول ها در نواحی مغزی مد نظر می شود.

Reference:https://www.cell.com/cell-reports/pdf/S2211-1247(20)31026-3.pdf

کلمات کلیدی
//isti.ir/Zubp