پتانسل استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی CD146 مثبت در فرایندهای سلول درمانی

مطالعه ای جدید حاکی از جداسازی جمعیتی از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان با استفاده از یک مارکر سلولی مربوط به نیچ پیرامون عروقی است. این مارکر سلولی CD146 است که آن را تحت عنوان مولکول چسبندگی سلولی ملانومایی(MCAM) نیز می شناسند.

 

مطالعه ای جدید حاکی از جداسازی جمعیتی از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان با استفاده از یک مارکر سلولی مربوط به نیچ پیرامون عروقی است. این مارکر سلولی CD146 است که آن را تحت عنوان مولکول چسبندگی سلولی ملانومایی(MCAM) نیز می شناسند. به عقیده محققین این سلول های بنیادی مزانشیمی CD146 مثبت دارای ویژگی های ضد التهابی بسیار قوی هستند و در نتیجه می توانند برای طیف وسیعی از مشکلات و بیماری ها استفاده شوند.

علاوه بر مشخصه های گفته شده، جمعیت سلولی CD146 مثبت دارای ویژگی هایی مانند پروفایل ترانسکریپتومی شبه بنیادی تقویت شده، تنوع کم و تولید و ترشح به طور قابل توجه افزایش یافته پروتئین های تعدیل کننده ایمنی و ضد التهابی نیز می باشند. نکته بسیار مهم در مورد این سلول ها شباهت بالای آن ها علی رغم جداسازی از اهدا کننده های مختلف و بدون توجه به سن و جنس است. به عقیده محققین سلول های بنیادی مزانشیمی CD146 مثبت، می توانند کاندیدای بسیار مهمی برای استفاده در سلول درمانی و پزشکی بازساختی باشند.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4741021/

کلمات کلیدی