نقش مهندسی بافت در را مقابله با بیماری COVID19

در مطالعه ای جدید محققین نکاتی را در ارتباط با مهندسی بافت و COVID-19 منتشر کرده اند. آن ها روی نقاط قوت مهندسی بافت در ارتباط با این بحران تاکید کردند: بکار بردن اصول مهندسی برای سیستم های زیستی، همکاری بین زمینه های مختلف و کاربرد سریع فناوری ها از آزمایشگاه تا بالین.

 

در مطالعه ای جدید محققین نکاتی را در ارتباط با مهندسی بافت و COVID-19 منتشر کرده اند. آن ها روی نقاط قوت مهندسی بافت در ارتباط با این بحران تاکید کردند: بکار بردن اصول مهندسی برای سیستم های زیستی، همکاری بین زمینه های مختلف و کاربرد سریع فناوری ها از آزمایشگاه تا بالین. سه زمینه کلیدی مهندسی بافت که می توانند اثر قابل توجهی در مبارزه با COVID-19 داشته باشند شامل مدل های برون تنی بیماری ویروسی برای درک بهتر مکانیسم عفونت و غربالگری درمان های بالقوه؛ سیستم های انتقال دارو برای هدفمندتر شدن درمان  و افزایش دسترس پذیری زیستی؛ و پلت فرم های واکسن با استفاده از زیست مواد برای انتقال واکسن و تقویت پاسخ ایمنی به واکسن. در این مطالعه محققان چشم اندازهای بالینی مورد نیاز در زمینه مهندسی بافت که می توانند به مقابله با پاندمی COVID-19 کمک کنند را برشمرده است.

Reference:https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/ten.tea.2020.0094

 

کلمات کلیدی