بهره برداری از دستگاه ایرانی پرتودهی گامای درون کار خشک

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی، جلسه ای با حضور دکتر حمیدیه دبیر ستاد، دکتر محمدی معاون فنی و فناوری های نوین سازمان انتقال خون، دکتر سامانی از پژوهشکده پرتو و جمعی از اساتید مورخ 21 شهریور ماه 1400 در محل ستاد برگزار گردید.

سیستم پرتودهی گامای درون کار خشک به منظور پرتودهی به فرآورده های خونی در بیماران کاندید پیوند سلول های بنیادی خونساز و دچار نقص ایمنی توسط دانشمندان ایرانی ساخته و رونمایی شده است. امروزه موارد متعددی از جمله بیماران کاندید پیوند سلول های خون ساز، بیماران HIV، بیماران نقص ایمنی ، نوزادان نارس و... نیاز به تزریق خون یا فراورده های خونی دارند. در این بیماران تزریق فرآورده های خونی پرتودهی نشده می تواند حتی منجر به مرگ بیمار شود.

گفتنی است ساخت این دستگاه منجر به توسعه و ارتقای سلامت در کشور و همچنین جلوگیری از خروج ارز از کشور می شود. در همین راستا این نشست به منظور بهره برداری هرچه سریعتر از دستگاه ایرانی پرتودهی گامای درون کار خشک توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید و مقرر گردید مراحل مورد نیاز جهت استفاده از دستگاه فوق طی شود.

کلمات کلیدی
//isti.ir/ZC8r