برگزاری دویست و شصت و چهارمین جلسه شورای اجرایی ستاد

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی، دویست و شصت و چهارمین جلسه شورای اجرایی ستاد با حضور دکتر حمیدیه دبیر ستاد، دکتر امیرخانی دبیر شورای راهبردی، دکتر محسنی مدیر بخش دانش آموزی، دکتر عارفیان مدیر بخش آموزش، پژوهش و توسعه منابع انسانی، دکتر معدنی مدیر توسعه مراکز ارائه خدمات سلولی، دکتر بقایی مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل و جمعی از مدیران و کارشناسان ستاد در تاریخ 4 اسفندماه 1399، در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید.

در ابتدا دکتر امیرخانی گزارشی از روند اقدامات انجام شده در مراکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی ارائه نمود.

در ادامه دکتر معدنی به ارائه توضیحاتی در مورد برنامه بازدید معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در اسفندماه سال جاری از مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی پژوهشگاه رویان پرداخت.

سپس کارشناس بخش آموزش، پژوهش و توسعه منابع انسانی گزارشی از اقدامات صورت گرفته در مورد تهیه گزارش عملکرد ستاد در طی 8 سال گذشته ستاد ارائه نمود.

در پایان، اعضای جلسه گزارشی از روند پیگیری اقدامات صورت پذیرفته در ستاد از جمله موارد مربوط به طرح‌های فناوری مورد بررسی قرار گرفت.

 

کلمات کلیدی
//isti.ir/Z6Qq