بررسی پتانسیل‌های موجود دانشگاه تربیت مدرس جهت راه‌اندازی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی

.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی، دکتر حمیدیه دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی بهمراه دکتر حسینخانی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و جمعی از کارشناسان ستاد روز چهار‌شنبه 10 اردیبهشت ماه 1399 از محل پیشنهادی، جهت راه اندازی پروژه مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه تربیت مدرس بازدیدی بعمل آوردند.
در این بازدید دکتر حسینخانی و سایر همکاران توضیحاتی در مورد اقدامات صورت گرفته و امکانات فضای مورد نظر ارائه نموده و به بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه تجهیز و راه اندازی مرکز فوق پرداختند.
دکتر حمیدیه با اشاره به توانمندی‌ها، امکانات و زیر ساختارهای موجود دانشگاه تربیت مدرس در توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی گفت: سرمایه گذاری در این زمینه بخصوص با رویکرد فناورانه و محصول محور موجب پیشرفت دانشگاه در این زمینه خواهد شد.

کلمات کلیدی