استفاده از مدلسازی با کمک ریاضیات در پیشبرد اهداف ایمنی درمانی سرطان

محققین با استفاده از یک مدل ریاضی که در نوع خود منحصر به فرد محسوب می شود راهی را برای مطالعه برهمکنش های بین سیستم ایمنی و انواع مختلف سلول های سرطانی شناسایی کرده اند.

 

محققین با استفاده از یک مدل ریاضی که در نوع خود منحصر به فرد محسوب می شود راهی را برای مطالعه برهمکنش های بین سیستم ایمنی و انواع مختلف سلول های سرطانی شناسایی کرده اند. این محققین با استفاده از این مدل دریافته اند که استفاده از درمان های مختلف سرطانی در یک توالی ویژه می تواند به نحو بهتری سلول های بنیادی سرطانی را در تومورها هدف قرار دهد و به طور بالقوه ای منجر به درمان شخصی تر(اختصاصی تر) بیماران سرطانی شود.

 سلول های بنیادی سرطانی را دلیل اصلی رشد، متاستاز و عود مجدد سرطان می دانند و به همین دلیل ریشه کن کردن آن ها می تواند شانس زنده ماندن بیماران را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. سرطان و پاسخ به درمان از بیماری به بیمار دیگر بسیار متفاوت است و بسیاری از محققین سرطان و پزشکان در حال حاضر به دنبال شناسایی و ایجاد استراتژی های درمانی هدفمند برای بهینه سازی تاثیر درمان ها روی هر بیمار هستند.

در این مدل ریاضی، محققین از داده های آزمایشگاهی بدست آمده از مطالعات روی تومورها و هم چنین ایمنی درمانی های استفاده کردند و یک مدل جالب را ارائه دادند که اثرات شیمی درمانی را در ترکیب با انواع مختلف ایمنی درمانی شبیه سازی می کند تا موثرترین ترکیب درمانی را پیش بینی کند. نتایج این شبیه سازی نشان داده است که اگر شیمی درمانی و ایمنی درمانی در ترکیب با یکدیگر استفاده شوند می تواند اندازه تومور را به صورت قابل توجهی کاهش دهند و سلول های بنیادی سرطانی را نیز ریشه کن کنند.

Reference:https://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1919764117

 

کلمات کلیدی