استفاده از فناوری ارگانوئید برای مطالعه بر روی بیماری COVID 19

 

در حالی که واکسیناسیون گسترده بهترین راه برای مقابله با پاندمی COVID-19 محسوب می شود اما قطعا نیاز به درمان هایی که بتوانند ویروس را مهار کنند یا بیماری را درمان کنند هیچ گاه منتفی نخواهد شد. این پروتئین یک واریته از ACE2( آنزیم مبدل آنژیوتانسین 2) است که گیرنده ای برای ورود کروناویروس به سلول های انسانی است. این پروتئین سنتزی با پروتئین اسپایک یا S ویروس کرونا برهمکنش می کند و با اتصال به آن مانع از اتصال ویروس به گیرنده ACE2 واقعی در غشای سلولی می شود. این پروتئین در ارگانوئیدهای کلیوی انسانی تست شد و مشاهده شد که بخوبی می تواند به صورت رقابتی مانع از آلودگی سلول های کلیوی به ویروس کرونا شود. گام بعدی مطالعه انجام فازهای بالینی استفاده از این پروتئین برای تایید ایمنی و کارایی آن خواهد بود.

https://medicalxpress.com/news/2021-02-protein-neutralizes-covid-tiny-human.html

کلمات کلیدی
//isti.ir/ZiHq