استفاده از سلول های پیشساز عروقی برای درمان بیماری های عروقی ایسکمیک

 

 تولید سلول های پیش ساز عروقی القا شده(iVPCs)، به عنوان انقلابی در درمان بیماری های عروقی ایسکمیک معرفی شده اند. این سلول های پیش ساز عروقی القا شده را می توان با استفاده از فاکتورهای رونویسی موسوم به ETS(E-twenty six)، Etv2 و Fli1 تولید کرداین سلول ها که حاصل تبدیل مستقیم رده ای هستند و طی کشت های طولانی مدت و در مقیاس وسیع به سلول های سرطانی تبدیل نمی شوند و به همین دلیل می توان آن ها را منبع سلولی مناسبی برای تولید عروق خونی مورد نیاز برای بافت های انسانی پرینت شده سه بعدی مانند قلب و کبد در نظر گرفت.

 محققین نشان داده اند که پیوند iVPCs به مدل جانوری ایسکمی اندام حرکتی عقبی موجب تقویت جریان خون می شود و این در حالی است که هیچ توموری شکل نمی گیرد و به همین دلیل می توان آن ها را ابزار درمانی مناسبی برای درمان بیماری های عروقی ایسکمیک در نظر گرفت.

Reference: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/ATVBAHA.119.313684

 

کلمات کلیدی
//isti.ir/Z67q