یافته محققان در مورد نحوه عملکرد سلول های بتا در دیابت نوع دو

محققین در مطالعه ای به بررسی برهمکنش های سلولی پرداختند: سلول های بتای پانکراس ارتباط تنگاتنگی با کلاسترهای سلولی موسوم به جزایر پانکراسی دارند و پاسخ شان به افزایش سطح قند خون بوسیله گروهی کوچک از سلول ها به نام سلول های رهبر(leader cells) هماهنگ می شود.

محققین در مطالعه ای به بررسی برهمکنش های سلولی پرداختند: سلول های بتای پانکراس ارتباط تنگاتنگی با کلاسترهای سلولی موسوم به جزایر پانکراسی دارند و پاسخ شان به افزایش سطح قند خون بوسیله گروهی کوچک از سلول ها به نام سلول های رهبر(leader cells) هماهنگ می شود. در این مطالعه محققان با استفاده از مدل های جانوری نشان دادند زمانی که سطح قند خون افزایش می یابد، پاسخ سلول های بتا از سلول های رهبر خاصی که به طور موقت وجود دارند، شروع می شود.

زمانی که این سلول های رهبر به طور انتخابی حذف شدند، سطح هماهنگ سازی در پاسخ های بعدی به گلوکز مختل شد. آنالیزهای ریاضی نشان داد که سلول های رهبر نقش کنترل کننده ای روی جزایر دارند. علاوه بر این، محققین توانستند نشان دهند که برخی سلول های بتا دارای مشخصه های مولکولی منحصربفردی هستند که به آن ها اجازه می دهد از نظر متابولیکی فعال تر باشند و شاید به گلوکز نیز حساس تر باشند.

Reference:https://www.nature.com/articles/s42255-019-0075-2

 

 

کلمات کلیدی

تصاویر