یافته جدید محققان در زمینه فرایند تکوین مغز

طی تکوین جنینی، مغز عقبی به هفت بخش تقسیم می شود که رومبومر نام دارند و جایی هستند که پیش سازهای عصبی( Neural precursor cells) در آن ها شکل می گیرند و نورون های حسی و حرکتی را بوجود می آورند.

طی تکوین جنینی، مغز عقبی به هفت بخش تقسیم می شود که رومبومر نام دارند و جایی هستند که پیش سازهای عصبی( Neural precursor cells) در آن ها شکل می گیرند و نورون های حسی و حرکتی را بوجود می آورند. طی قطعه قطعه شدن مغز عقبی، جمعیت خاصی از سلول ها در سطح مواجه بین رومبومرها قرار می گیرند.

این سلول های مرزی به عنوان سدی بین جمعیت های سلولی مجاور قرار می گیرند و مانع از مخلوط شدن آن ها با یکدیگر می شوند و دستورالعمل ها را به سلول های پیش ساز رومبومرهای مجاور می فرستند و به عنوان منبعی از سلول های پیش ساز و نورون عمل می کنند. هر چند مشخص شده است که سیگنال های مکانیکی به طور فزاینده ای در هدایت رفتار سلولی دخیل هستند، چگونگی این امر هنوز به خوبی نشان داده نشده است. گروهی از محققین در UPF به بررسی این سلول های مرزی و نحوه حس کردن محرک مکانیکی بوسیله آن ها و انتقال این سیگنال ها و تبدیل این سیگنال ها به رفتارهای زیستی خاص طی قطعه قطعه شدن مغز عقبی گورخرماهی(مدلی جذاب در تحقیقات زیستی) پرداخته اند. با استفاده از جنین های گورخرماهی ترانسژنی که مارکرهای فلورسنت را تحت کنترل سیگنال های مکانیکی بیان می کردند، محققین نشان دادند که سلول های مرزی در حقیقت به عنوان حسگرهای مکانیکی عمل می کنند و این امر از طریق فعالیت پروتئین های Yap/Taz-TEAD صورت می گیرد.

زمانی که محققین اکتومیوزین اسکلت سلولی را هم در جنین ها و هم در کلون های سلولی دستکاری کردند مشاهده کردند که این مسیر با یک روش مستقل برای هر سلول به محرک مکانیکی پاسخ می دهد. با این حال، فعالیت کاهش یافته این پروتئین ها، چه به صورت شرطی و چه بصورت جهش یافته های Yap و Taz تعداد سلول های مرزی در حال تکثیر را کاهش می دهد اما روی تمایز آن ها به نورون اثری نمی گذارد.

 فعالیت Yap/Taz-TEAD برای حفظ سلول های مرزی به عنوان پیش سازهای در حال تکثیر ضروری است و بنابراین برای نیچ سلول های بنیادی نیز ضروری است. در مجموع این داده ها نشان می دهد که سلول های مرزی در مغز عقبی نیروهای مکانیکی را از طریق Yap/Taz-TEAD حس می کنند تا تکثیر سلول های پیش ساز هنگام قطعه قطعه شدن را تنظیم کنند. با توجه به آن چه گفته شد به نظر می رسد که نیروهای مکانیکی تولید شده طی تکوین جنینی حفظ پیش سازها را تنظیم می کند و بنابراین تعادل بین تکثیر و تمایز نورونی را نیز کنترل می کند.

Reference:https://medicalxpress.com/pdf483620868.pdf

 

کلمات کلیدی