مطالعه تکوین جنین در ظروف آزمایشگاهی

.

 

محققان سیستمی را ایجاد کرده اند که به موجب آن انواع سلول های اصلی اکتودرم در ظروف کشت سلول و در الگویی مشابه با شرایط جنینی شکل می گیرند. این فناوری بر مبنای کنترل ژئومتری یا هندسه کلونی های سلول های بنیادی با الگوهای در مقیاس میکرو است و به محققین اجازه داده است که آنالیزهای جامعی در مورد مسیرهای پیام رسانی داشته باشند که منجر به الگودهی به اکتودرم انسانی می شوند. سیگنال های بسیار اندکی وجود دارد که جنین برای تولید انواع گسترده سلول ها از آن ها استفاده می کند اما زمان بندی استفاده از این سلول ها و نحوه تفسیر این سیگنال ها بوسیله سلول بسیار متفاوت است.

این مطالعه نشان داده است که تعادل بین دو مسیر پیام رسانی BMP و Wnt بسیار حیاتی است و هماهنگی آن ها در الگودهی اکتودرم نقش مهمی را بازی می کند. این مطالعه نشان داده است که فعالیت نسبی پیام رسانی BMP‌ و Wnt تصمیمات سلولی برای تبدیل شدن به سلول های ستیغ عصبی یا سلول های پلاکودی را تعیین می کند، این در حالی است که BMP به تنهایی موجب شروع و کنترل اندازه اکتودرم سطحی می شود و همه این فرایندها ظرف چهار روز اول تکوین جنینی اتفاق می افتد. تاکنون مطالعه روی تمایز سلول های بنیادی انسانی به سرنوشت اکتودرمی در شرایط کشت بیشتر به تمایز این سلول ها به نوع خاصی از سلول های مشتق از اکتودرم مانند نورون ها فوکوس کرده است و این مطالعه برای اولین بار توانسته است نحوه برهمکنش سلول ها در مراحل اولیه تر تکوین جنینی را در ظروف آزمایشگاهی نشان دهد.

Reference:https://dev.biologists.org/content/146/20/dev179093

 

کلمات کلیدی

تصاویر