شناسایی نحوه تکوین آستروسیت ها از سلول های عصبی

یکی از مشخصه های فرایند تکوین در سلول های بنیادی عصبی این است که آن ها ابتدا نورون ها و سپس آستروسیت ها را تولید می کنند. این سوئیچ کردن یا تغییر سرنوشت سلولی برای تولید تعداد نورون و آستروسیت کافی طی تکوین جنینی مغز ضروری است. در صورتی که این تعداد به طور مناسب نباشد، عملکرد مغزی به طور صحیحی انجام نمی شود.

یکی از مشخصه های فرایند تکوین در سلول های بنیادی عصبی این است که آن ها ابتدا نورون ها و سپس آستروسیت ها را تولید می کنند. این سوئیچ کردن یا تغییر سرنوشت سلولی برای تولید تعداد نورون و آستروسیت کافی طی تکوین جنینی مغز ضروری است. در صورتی که این تعداد به طور مناسب نباشد، عملکرد مغزی به طور صحیحی انجام نمی شود.

در مطالعه ای جدید محققین دریافته اند که FGF به عنوان یک سوئیچ سرنوشت سلول ها از نورونی شدن به آستروسیت شدن را در قشر مغزی در حال تکوین تغییر می دهد. فاکتور FGF یک تنظیم کننده خارج سلولی حیاتی سرنوشت سلولی است که به طور الزامی و کافی در قشر مغز پستانداران وجود دارد. در واقع آن ها نشان داده اند که تقویت پیام رسانی FGF بوسیله وارد کردن این فاکتور به قشر مغز موجب می شود که سلول هایی که قرار بود به نورون تبدیل شوند به آستروسیت تمایز یابند. از طرف دیگر، سرکوب FGF منجر می شود که سلول هایی که قرار است به آستروسیت تمایز یابند به نورون تبدیل شوند. این مطالعه مکانیسمی که مسئول تعیین سرنوشت و تعیین تعداد نورون و آستروسیت کافی طی تکوین طبیعی مغز طی دوران جنینی است را نشان می دهد و بر این باور است که مسئول بسیاری از بیماری های مغزی می تواند پیام رسانی غیر طبیعی FGF‌ باشد.

 

Reference:https://www.jneurosci.org/lookup/doi/10.1523/JNEUROSCI.2195-18.2019

 

 

کلمات کلیدی

تصاویر