روشی کنترلی برای تنظیم فعالیت سلول های CAR-T

سلول های CAR T به نحوی برنامه ریزی شده اند که زمانی که در معرض نور آبی قرار می گیرند فعال می شوند و می توان بدین ترتیب آن ها را برای تخریب تومورهای پوستی در موش ها(بدون آسیب رساندن به بافت های سالم) استفاده کرد.

سلول های CAR T به نحوی برنامه ریزی شده اند که زمانی که در معرض نور آبی قرار می گیرند فعال می شوند و می توان بدین ترتیب آن ها را برای تخریب تومورهای پوستی در موش ها(بدون آسیب رساندن به بافت های سالم) استفاده کرد. در مطالعات صورت گرفته در مدل های موشی، محققین از سلول های CAR T مهندسی شده برای تومورهای پوستی استفاده کرده و در ادامه جایگاه های تومور پوستی را با نور آبی LED تحریک کردند. این امر موجب کوچک شدن اندازه تومورها هشت تا نه برابر شد. این نتایج در هشت مورد از نه مورد موشی که مورد تست قرار گرفتند مشاهده شد.

 این در حالی بود که سلول های CAR T بدون تحریک با نور و به خودی خود قادر به مهار رشد تومور نبودند. برای ایجاد این سلول های CAR T، محققان یک سوئیچ روشن و خاموش شدن را روی این سلول ها نصب کردند که به آن ها اجازه روشن کردن سلول های CAR T در جایگاه های خاص بدن را می دهد. این سوئیچ از دو پروتئین مهندسی شده قرار گرفته درون سلول های CAR T استفاده می کند که زمانی که در معرض پالس های نور آبی قرار می گیرند به یکدیگر متصل می شوند و موجب بیان گیرنده هدف قرار دهنده آنتی ژن می شوند. از آن جایی که این نور قادر به نفوذ به عمق بدن است، محققان بر این باورند که می توان از این رویکرد برای سایر تومورهای توپر یا جامد نزدیک به سطح پوست نیز استفاده کرد.

Reference:https://advances.sciencemag.org/content/6/8/eaay9209


کلمات کلیدی