تاثیر اگزوزوم ها بر روی موفقیت پیوند سلولی

محققان در مطالعات پیش بالینی دریافته اند که وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی، توانایی سلول های CD34+ برای خانه گزینی به مغز استخوان را افزایش دادند.

محققان در مطالعات پیش بالینی دریافته اند که وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی، توانایی سلول های CD34+ برای خانه گزینی به مغز استخوان را افزایش دادند. به عقیده آنها، این رویکرد می تواند بر بسیاری از مشکلات شدید مربوط به نارسایی پیوند یا پذیرش پیوند ضعیف مربوط به پیوند سلول های بنیادی آلوژن غلبه کند.

در این مطالعه بعد از انکوباسیون سلول های CD34+ در وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی و مقایسه آن ها با سلول های انکوبه نشده، نتایج آزمایشگاهی نشان داد که تلفیق این وزیکول ها به درون سلول های CD34+ موجب تنظیم کاهشی ژن های پیش آپوپتوزی، بیش بیان ژن های دخیل در تشکیل کلونی و فعال شدن مسیر JAK-STAT در سلول های CD34+ می شود.

مطالعات نشان داد که سلول های CD34+انکوبه شده با وزیکول های خارج سلولی بعد از تزریق به ران موش توانایی قابل ملاحظه ای در خانه گزینی با مغز استخوان موش دارند. این مطالعه راهی موثر را ارائه می دهد که به موجب آن سلول های استرومایی مغز استخوان می توانند به طور مثبتی روی سرنوشت سلول های بنیادی خون ساز اثر بگذارند که این می تواند از طریق ترشح وزیکول های خارج سلولی حاوی فاکتورهای رشد باشد. این پژوهش نشان می دهد که تلفیق وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی می تواند تغییرات ژنومی و عملکردی را در سلول های CD34+ ایجاد کند و ظرفیت کلونی زایی آن ها و خانه گزینی آن ها به مغز استخوان را افزایش دهد.

Reference:https://www.expresspharma.in/research/incubation-with-extracellular-vesicles-boosts-cells-grafting-ability/

 

 

کلمات کلیدی

تصاویر