برگزاری جلسه با رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

جلسه‌ی با حضور دکتر مهاجرانی رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان، دکتر محسنی مدیر و امینی کارشناس بخش دانش آموزی ستاد سلول‌های بنیادی در مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان در تاریخ 25 دی‌ماه سال 1398 برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی جلسه‌ی با حضور دکتر مهاجرانی رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان، دکتر محسنی مدیر  و امینی کارشناس بخش دانش آموزی ستاد سلول‌های بنیادی در مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان در تاریخ 25 دی‌ماه سال 1398 برگزار گردید.

در ابتدا دکتر مهاجرانی با اشاره به ضرورت راه‌اندازی پژوهش‌سرای دانش‌آموزی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در باشگاه دانش پژوهان پیشنهاد کرد از دانش آموزان آموزش‌دیده و دارای مهارت کافی در حوزه سلول های بنیادی برای استفاده در پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی استفاده شود. وی همچنین بر لزوم پیگیری جدی راه‌اندازی پروژه پژوهش‌سرای مذکور تأکید نمود.

در ادامه دکتر محسنی مسئول بخش دانش آموزی ستاد توضیحاتی پیرامون نقش کلیدی وزارت آموزش و پرورش در راه‌اندازی و تجهیز پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی سلول‌های بنیادی ارائه نمود و گفت: راه‌اندازی پژوهش‌سرای دانش‌آموزی در باشگاه دانش پژوهان ظرفیت منحصر به فردی است که می تواند پیشرفت قابل توجهی در آموزش و افزایش آگاهی دانش آموزان به ویژه استعدادهای درخشان ایجاد کند. وی افزود: این اقدام باعث فعال شدن جامعه دانش‌آموزی و آشنایی بیشتر آن‌ها با علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی می شود و می‌آموزند تا پژوهش‌های کاربردی در این حوزه انجام دهند.

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی

تصاویر