استفاده از نانوتکنولوژی برای مطالعه بر روی سلول های بنیادی

یکی از مشکلات اصلی در درمان های فعلی مبتنی بر سلول، ذات مخرب مراحل ویژگی یابی استاندارد سلول هاست. اما محققین در مطالعه ای جدید فناوری را ارائه کرده اند که می تواند با حساسیت بالا و به طور صحیح سلول ها را بدون این که روی زنده مانی آن ها اثری بگذارد، مورد ویژگی یابی قرار دهد.

 یکی از مشکلات اصلی در درمان های فعلی مبتنی بر سلول، ذات مخرب مراحل ویژگی یابی استاندارد سلول هاست. اما محققین در مطالعه ای جدید فناوری را ارائه کرده اند که می تواند با حساسیت بالا و به طور صحیح سلول ها را بدون این که روی زنده مانی آن ها اثری بگذارد، مورد ویژگی یابی قرار دهد. سلول های بنیادی می توانند به انواع مختلف سلول ها از جمله نورون های حسی و حرکتی تبدیل شوند. این سلول ها اگرچه پتانسیل بالایی برای درمان بیماری های مخرب عصبی و آسیب های سیستم عصبی مرکزی دارند اما کنترل و ویژگی یابی سرنوشت آن ها از مباحث حیاتی است که باید قبل از استفاده از آن ها کاملا مورد شناسایی قرار گیرد. روش های فعلی برای ویژگی یابی بیومارکرهای سلول های بنیادی، فعالیت ها و عملکردهای سلولی را تخریب می کنند که این امر استفاده از آن ها در تحقیقات قابل اتکا و یا برای سلول درمانی را مشکل می سازد. با استفاده از پلت فرم نانو فناوری ارائه شده بوسیله محققین این مطالعه، محققین با موفقیت می توانند تولید نورون ها از سلول های بنیادی انسانی را بوسیله ویژگی یابی نسل جدید بیومارکرها موسوم به اگزوزوم ها مونیتور کنند. این اگزوزوم ها می توانند نقش مهمی را در ارتباطات سلول-سلول بازی کنند و این مطالعه نیز نشان می دهد این اگزوزوم ها می توانند مارکر مناسبی برای تشخیص مناسب بودن یا نبودن نورون های مشتق از سلول های بنیادی برای درمان هستند.

Reference:https://stemcellsportal.com/news/new-technology-could-aid-stem-cell-transplantation-research

 

 

کلمات کلیدی

تصاویر