دکتر امیر علی حمیـــــــــدیه

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

فوق تخصص خون و سرطان و پیوند سلول های بنیادی کودکان

عضو هیات رئیسه پیوند سلول های بنیادی خونساز آسیا و اوقیانوسیه

دریافت CV

 

//isti.ir/Xy1